تبلیغات
جوك جوك - رئیس و کارمند
 

رئیس و کارمند

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

رئیس باهوش + کارمند باهوش = سود
رئیس باهوش + کارمند خنگ = تولید
رئیس خنگ + کارمند باهوش = پیشرفت و ترقی
رئیس خنگ + کارمند خنگ = وقت اضافه در سر کار

 

() نظرات