تبلیغات
جوك جوك - بستنی فروش
 

بستنی فروش

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

پسرک دوان دوان به خانه آمد و به مادرش گفت: مامان پنجاه تومن بهم بده تا به یه مرد فقیر بدم.
مادر پنجاه تومان به پسرک داد و پرسید: حالا اون مرد فقیر کجاست؟
پسرک گفت: سرکوچه است. داره بستنی می‌فروشه

 

() نظرات