تبلیغات
جوك جوك - زنگ كلیسا
 

زنگ كلیسا

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

یارو هر روز زنگ یك كلیسا رو میزده و در میرفته.

 یك روز پدر روحانی پشت در كمین می كنه و یارو رو می‌گیره.

یارو حول میشه، میگه: با ‌عیسی كار داشتم؟

 

() نظرات