تبلیغات
جوك جوك - عمه
 

عمه

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

زن: این یکدست قاشق و چنگالی که عمه ات به ما کادوی عروسی داده، حتما ازجنس نقره نیست.
مرد: مگه تو نقره شناسی؟
زن: نقره‌شناس نیستم، ولی عمه ات رو خوب می‌شناسم.

 

() نظرات