تبلیغات
جوك جوك - زن سه شوهره
 

زن سه شوهره

نویسنده: مهمد سبحان خامسی

 

دو شوهر قبلی زن مرده بودن و شوهر سومش هم رو به مرگ بود. حسابی گریه می‌کرد و می‌گفت: کجا میری؟ منو به کی می‌سپاری؟
مرد گفت: به چهارمی

 

() نظرات